Obchodne podmienky

Záhradníctvo ďalej len predávajúci

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach www.zahradnictvoberan.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.zahradnictvoberan.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

 

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

3.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b) cez GLS (6,00 EUR)

5.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
5.

 

6.Balenie objednaného tovaru.

Predávajúci je povinný zabaliť objednaný tovar spôsobom, ktorý zabráni jeho poškodeniu počas prepravy do Miesta dodania.

7.

Reklamačný poriadok

Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, tak nás informujte obratom.za škody spôsobené mrazom, suchom, škodcom, alebo nesprávnou starostlivosťou, neručíme.

Reklamácie sú riešené v súlade s občianskym zákonníkom.

Poškodenie rastlín behom prepravy, chyby v spracovaní objednávok, alebo zistené nedostatky nám bezodkladne nahláste

ihneď po obdržaní zásielky. Zámenu druhu tovaru, farby, alebo neujatých rastlín treba nahlásiť ihneď po zistení tejto skutočnosti.

Vami reklamovaný tovar sa rieši ihneď po obdržaní správy mailom, alebo telefonicky. Doba riešenia reklamácie je najneskôr do 30 dní.  Ak je to viac ako mesiac je nutné aby ste vrátili rastliny späť v rámci reklamácie na nami uvedenú adresu. Výnimkou je vrátený tovar do 14 dní po obdržaní tovaru.

Alternativne riešenie sporov

Spotrebitel má právo obrátit sa na predávajúceho so žiadostou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadost zamietavo alebo na nu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebitel má právo podat návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov(dalej len subjekt ARS) pdla zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podla §3 zákona391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebitel podat spôsobom určeným podla  §12 zákona 391/2015 Z.z.Alternatívne riešenie sporov môže využit len spotrebitel - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternativne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebitelom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebitelskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebitelskou zmluvou. Alternativne riešenie sporu sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt ASR môže od spotrebitela požadovat úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur s DPH.

V prípade vzniku problémov s objednaným tovarom, okrem povinnej písomnej reklamácie nás môžete kontaktovať telefonicky na linke 0911 533 601 alebo 038 5394 403 v rámci pracovnej doby Po - Pi 9:00 až 16:00.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2014

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 949 01